Unsere Dienstleistungen

De algemene voorwaarden voor de diensten en facturen van Greet Training gelden voor elke opdracht die Greet Training aanvaardt, tenzij schriftelijk en expliciet anders wordt overeengekomen. Elke door ons aanvaarde opdracht impliceert dat de opdrachtgever deze voorwaarden kent en ze als een integraal bestanddeel van de overeenkomst aanvaardt.

Wijziging van alle algemene voorwaarden van Greet Training

 

Greet Training behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van al gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging. Als u een wijziging in deze voorwaarden niet wilt accepteren, kunt u tot op de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden per deze datum.

De algemene voorwaarden voor de diensten van Greet Training 

 

Onder diensten van Greet Training wordt verstaan elke mondelinge opleiding, training, scholing, workshop, leergang, studiedag, werkplekobservatie, adviesgesprek, begeleiding en coaching die Greet Training organiseert.

Tarieven

De tarieven zijn zonder btw tenzij anders vermeld. Ze gelden ofwel per uur ofwel per dagdeel. Materiaal voor de deelnemer (syllabi, kopieën), internetoefeningen, persoonlijk actieplan, attest inbegrepen.

Verplaatsingsonkosten worden apart berekend en behoren niet tot de tarieven van de dienst.

Verplaatsingsonkosten

Verplaatsingsonkosten binnen België worden niet aangerekend. De verplaatsingsonkosten buiten België worden apart berekend en behoren niet tot de tarieven van de dienst.

Infodesk

De online infodesk is gratis en toegankelijk tot drie maanden na de dienstverlening.

Trainings- en adviesmateriaal

Op het verstrekte materiaal is het auteursrecht van toepassing. Het materiaal is uitsluitend bestemd

voor gebruik door de deelnemers. Hergebruikt u delen van het trainingsmateriaal intern en

niet-commercieel, dan vermeldt u de bron minimaal als volgt:

 

•             Greet Training

•             www.greet-training.be

 

Wilt u delen van het trainingsmateriaal extern gebruiken? Vraag dan toestemming aan Greet Training.

 

Afwijkingen

Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn enkel mogelijk via:

een bestelbon die de afwijkingen vermeldt en die u ondertekent.

een offerte of voorstel dat de afwijkingen vermeldt en dat u ondertekent.

Inschrijven

Greet Training behandelt inschrijvingen in volgorde van binnenkomst. Zodra wij uw inschrijving hebben ontvangen, zenden wij u een bevestiging van ontvangst. Als de opleiding is volgeboekt, informeren wij u daarover.

Annulering of uitstel

U kunt kosteloos een training/adviesgesprek annuleren of verplaatsen tot 14 dagen vooraf:

 

•             Annuleert/verplaatst u een training/adviesgesprek minder dan 14 kalenderdagen vooraf? Dan betaalt u 50% van de voorziene prestatie.

•             Annuleert/verplaatst u een training/adviesgesprek minder dan 7 kalenderdagen vooraf? Dan betaalt u 100% van de voorziene prestatie.

 

De annuleringsvoorwaarden gelden ook voor annuleringen van meer dan de helft van een serieel coachingsbezoek.

 

De datum voor de berekening is ofwel de datum van de annulering (brief, fax, e-mail, sms of telefoon)

ofwel de datum waarop Greet Training ter plaatse van de dienst vaststelt dat de voorziene

dienstverlening niet kan plaatsvinden.

 

Als u vóór aanvang van de training alsnog verhinderd bent, dan is het sturen van een vervangende deelnemer voor de gehele training toegestaan.

Greet Training behoudt zich het recht voor, in geval van bijzondere omstandigheden, om vóór aanvang van en tijdens de dienstverlening locatie, data of lestijden te annuleren of te veranderen. In zulke gevallen zoeken we in overleg naar alternatieven. Zijn er geen alternatieven voor u, dan worden alle betaalde bedragen voor ongeleverde prestaties zonder enige korting aan u gerestitueerd.

Zakenpartners

Greet Training behoudt zich het recht voor bepaalde diensten door geautoriseerde zakenpartners te laten verzorgen.

Deelnemers

Greet Training behandelt alle informatie vertrouwelijk.

Greet Training is niet verantwoordelijk voor de daden en de woorden van een deelnemer na de training of begeleiding.

Klachten

Greet Training geeft er de voorkeur aan uw vragen, suggesties en verwachtingen in onderling overleg af te stemmen en aan te passen tot u tevreden bent. Eventuele klachten moeten schriftelijk en aangetekend gebeuren ten laatste vijf werkdagen na ontvangst van de factuur.

De algemene voorwaarden van de facturen van Greet Training

De factuur is ten laatste te betalen op de vermelde vervaldag.
Elke betwisting moet binnen de vijf werkdagen na de factuurdatum met een aangetekende brief worden meegedeeld.
Bij niet-betaling op de vermelde vervaldag, geeft de factuur recht op een verwijlintrest van 1,5 % per maand tot op de datum van de volledige betaling. Dit recht is van rechtswege en zonder ingebrekestelling noch aanmaning.
Als een vervallen factuur onbetaald blijft zonder behoorlijke rechtvaardiging binnen een termijn van 15 werkdagen na een ingebrekestelling door Greet Training, zal een vergoeding zijn verschuldigd. Deze forfaitaire en onherleidbare vergoeding voor de administratieve kosten veroorzaakt door de wanbetaling bedraagt 15 % van het onbetaalde bedrag met een minimum van 25,00 euro. Deze clausule doet geen afbreuk aan de verplichting om de hierboven voorziene verwijlintresten te betalen.
Enkel de rechtsmachten in Gent en Eeklo (België) zijn bevoegd.